ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία “Cedrus Milos Rent a Car” και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως Εκμισθώτρια, θα κάνει χρήση αυτού σαν
προσδιοριστικού των παρεχόμενων υπηρεσιών της (εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε
αυτοκινήτου αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του , τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.
 
1. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια & μη κατόχους 23 χρόνια, για αυτοκίνητα των κατηγοριών A , B , C , D, E1, E2, F. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες J , G , K ,
W , LUXURY L1 , L2 , L3, L4, ελάχιστο όριο 25 χρόνια.
 
2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει στην Ελλάδα & και να εκδοθεί πριν τρία χρόνια τουλάχιστον.
 
3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Κατόπιν αποδοχής από την Εκμισθώτρια, η εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογιστεί (ελάχιστο όριο 300 ευρώ). Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι
πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την εταιρεία μας. Ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι μία ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα & μέχρι των τριών (3) ωρών θα
επιβαρύνεται με 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέρα των τριών ωρών θα χρεώνεται μια επιπλέον μέρα.
 
4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε & βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό για τον οποίο το
μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το
παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου επιστροφής ο Μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να
καταβάλει στην Εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα
να επανακτήσει τη κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση & και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού από
οπουδήποτε και με οποιαδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της
αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από τη παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του
αυτοκινήτου εάν & εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.
 
5.ΚΛΟΠΗ (TPC), ΖΗΜΙΕΣ (CDW) κ.λ.π.
 Ο Μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή σε τρίτους, εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό
κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας.
 Ο Μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, εκτός εάν η Εκμισθώτρια έχει απαλλάξει τον Εκμισθωτή από την ευθύνη για ολική
κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής ήδη αποδεχθεί κατά την έναρξης της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση & τους όρους
για την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC) του Αυτοκινήτου όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο
με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής
κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου & χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια
τμημάτων, εξαρτημάτων ή /και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από της παραπάνω παραδοχή «Κάλυψη Κλοπής» (TPC).
 Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του Αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης ή πυρκαγιάς εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή Ευθύνης»
(CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη
ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) δεν απαλλάσσει τον Μισθωτής, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με
τους όρους του παρόντος συμφωνητικού & ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 7) του παρόντος. Ακόμα & στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει
αποδεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους της ζημιάς, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της
Εκμισθώτριας ή αναγράφεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW), δεν καλύπτει σε
καμία περίπτωση ζημίες που προκλήθηκαν:
1. Στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου
2. Στα ελαστικά & τους τροχούς του Αυτοκινήτου
3. Κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του Αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη εγγραφή συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.
 
6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια κατά την λήξη της μίσθωσης, εκτός εάν
συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά:
 Την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου.
 Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο μίσθωμα των διανυθέντων χιλιομέτρων με το Αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε
διαφορετικά, βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόμενης μονάδας , όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας. Ο αριθμός των
διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης. Στην
περίπτωση μη λειτουργίας του μετρητή χιλιομέτρων, η χρέωση γίνεται με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διαδρομών που πραγματοποίησε ο Μισθωτής με το Αυτοκίνητο.
 Όλες τις χρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε
κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC) την «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW), την «Προσωπική Ασφάλιση» (PAI), την «Πλήρη
Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ή από τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο Μισθωτής
συναινεί και αποδέχεται ότι εφόσον κατά τη λήψη της μίσθωσης δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στην Εκμισθώτρια ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά
την παραλαβή του από τον Μισθωτή, τότε θα χρεωθεί & με το «Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων» όπως αυτό προσδιορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο
της Εκμισθώτριας.
 Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και έξοδα που αφορούν την μίσθωση του αυτοκινήτου.
 Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανόμενων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της
μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από την Εκμισθώτρια.
 Οποιαδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταγράφηκαν ή κάθε χρηματικό πόσο για αποκατάσταση ζημίας στο
κάτω μέρος του αυτοκινήτου, για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας καθώς & για την αποζημίωση λόγω απώλειας του αυτοκινήτου, εκτός εάν έχουν γίνει
αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών (άρθρο 5).
 Την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκίνητου καθώς & την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το
καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την εγγραφή συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης τούτης αναφερόμενης στον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας.
 Την επιπλέον χρέωση της από «Αεροδρομίου Εξυπηρέτησης» (Airport Service Charge) εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε το Αυτοκίνητο σε υποκατάστημα της
εκμισθώτριας που βρίσκεται σε Αεροδρόμιο. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι:
1. Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την Εκμισθώτρια λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.
2. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. Renter shall pay to the
Lessor at termination of the rental period, unless otherwise agreed, the
following:
7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά
κ.λπ. και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς την
προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας.
Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα καθώς& να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:
 Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κόμιστρου.
 Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητο ή άλλα αντικείμενα.
 Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας.
 Για υπεκμίσθωση σε τρίτους.
 Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς νόμους.
 Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαβριτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.
 Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.
 Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους
οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.
 Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λπ.
 Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή άλλων αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.
 Η τοποθέτηση τουbaby seat ή baby booster, γίνετε αποκλειστικά από τον μισθωτή.
 
8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν
από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική & ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του
αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας
παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.
9. ΕΥΘΥΝΗ
Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και
ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθωτρίας για την ανωτέρω αιτία.
10. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς,κλοπής κ.λπ.) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:
 Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή & αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο.
 Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς & τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το
οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο.
 Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου & περίθαλψη των τυχών υπαρχόντων τραυματιών.
 Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (φαξ κ.λπ.) με την Εκμισθώτρια.
 Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.
 Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που
συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση
ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιοδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφο ή πληροφορίες στην
Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο
 
11. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 Η Εκμισθώτρια παρέχει στον Μισθωτή & σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές
βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του Αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό των €500.000,00 συνολικά κατ’ ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας μέχρι του συνολικού ποσού €100.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού.
 Η Εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδεια της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο.
 Ο Μισθωτής, οι πρόσθετοι οδηγοί του Αυτοκινήτου δε καλύπτονται με «Ασφάλιση οδηγού»(ΡΑΙ) όπως αυτή ορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας,
εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεχθεί την «Ασφάλιση οδηγού»(ΡΑΙ) κατά την έναρξη της μίσθωσης, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην
εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της Εκμισθώτριας ως
αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο καταβάλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση.
 Οι αποσκευές δεν καλύπτονται και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η Εκμισθώτρια δεν φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κ.λπ. αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια.
 
12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
 
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας μας σε διάστημα 21 + ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του
αυτοκινήτου εάν ο πελάτης έχει προπληρώσει όλο το ποσό της κράτησης τότε , η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το 50 % του συνολικού ποσού στον πελάτη.
Σε ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 21 ημερών δεν επιστρέφεται τίποτα. Επίσης αν ο πελάτης έχει κάνει απλά μια κράτηση και έχει δώσει μια
προκαταβολή τότε όποτε και να κάνει την ακύρωση της κράτησης δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.
 
13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να
διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.
 
14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 Το Αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στη κυριότητα της Εκμισθώτριας. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε
καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
 Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με το Μισθωτή.
 Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο.
 Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή.
 Η Εκμισθώτρια δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό.
 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως.
 Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στη περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Εκμισθώτρια όσο & στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικά εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο.
 Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων & του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του
παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.
 
15. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της “Cedrus Milos Rent a Car” & του Μισθωτή από το παρόν
συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που ορίζονται από την εκμισθώτρια εταιρεία.